( 01 )

Laura Roig Equey

 

Tècnic superior en disseny gràfic. (Escola Massana de Barcelona).

Tinc més de 10 anys d’experiència en el sector i sóc experta tant en l’el·laboració de propostes com en la gestió final del projecte.

He treballat com a dissenyadora gràfica en diferents estudis, Victor Oliva, JQTrias, Eva Minguella.

 

Paral·lelament treballo com a autònoma per diferents clients.  

 

Entre els meus punts forts senyalaria els següents:

• Creativitat i proactivitat a l'hora d'aportar idees i propostes.

• Acostumada a treballar en equip (respectuosa i resolutiva) i facilitat a adaptar-me a noves maneres de treballar.

• Passió per el món del disseny gràfic i l'art.

Coneixo molt bé els programes Adobe Illustrator, photoshop, indesign i faig servir wix per muntar pàgines web, tot i havent treballat també amb wordpress.

​​Parlo i escric correctament el català, el castellà i el francès (la meva llengua materna) i tinc un nivell mitjà d’anglès.

Técnico superior en diseño gráfico. (Escola Massana de Barcelona).

Tengo más de 10 años de experiencia en el sector y soy experta tanto en la elaboración de propuestas como en la gestión final del proyecto.

He trabajado como diseñadora en diferentes estudios, Víctor Oliva, JQTrias, Eva Minguella.

 

Paralelamente trabajo como autónoma para diferentes clientes.   

 

Entre mis puntos fuertes señalaría los siguientes:

• Creatividad y proactividad a la hora de aportar ideas y propuestas.

• Acostumbrada a trabajar en equipo (respectuosa y resolutiva) y facilidad para adaptarme a nuevas formas de trabajar.

• Pasión por el mundo del diseño gráfico y el arte.

Conozco muy bien los programas Adobe Illustrator, photoshop, indesign. Utilizo WIX para montar páginas web aunque también he trabajado con wordpress.

​​Hablo y escribo correctamente el catalán, el castellano y el francés (mi lengua materna) y tengo un nivel medio de inglés.

Technicienne supérieure en graphisme. (Escola Massana de Barcelone).

J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le secteur et je suis experte dans la préparation de propositions et dans la gestion finale du projet.

 

J'ai travaillé comme designer graphique dans différents studios, Víctor Oliva, JQTrias, Eva Minguella.

 

En même temps, je travaille en tant que freelance pour différents clients.

 

Parmi mes points forts, je soulignerai les suivants:

• créativité et proactivité lors de la contribution d'idées et de propositions.

• Habitué a travaillé en équipes (respectueuse et résolutive) et facilité à m'adapter à de nouvelles façons de travailler.

• Passion pour le monde du graphisme et de l'art.

 

Je connais très bien les programmes Adobe Illustrator, photoshop, indesign. J'utilise WIX pour construire des pages web bien que j'aie aussi travaillé avec wordpress.

 

Je parle et écris correctement catalan, espagnol et français (ma langue maternelle) et j'ai un niveau moyen d'anglais.

 

( 02 )

Projectes gràfics · proyectos gráficos · projets graphiques
 

( 03 )

Projectes artístics · proyectos artísticos · projets artistiques
 

( 04 )

Serveis · servicios · services

NECESSITES UN DISSENYADOR GRÀFIC

 

• Imatge gràfica

• Disseny de fulletons, de flyers

• Disseny i compaginació de llibres, catàlegs,...

• Packaging

• Disseny de newsletter

• Disseny gràfic de tot el que necessiti

ETS DISSENYADOR I NECESSITES

UNA AJUDA DE CONFIANÇA

 

• Retocar unes imatges?

• Compaginar un document?

• Preparar uns originals?

• Aplicar un disseny a diferents suports?

• Un disseny o tenir una segona mirada

  dels teus disseny?

• Un cop de mà amb les teves pàgines webs,

  preparar imatges, actualitzar informació?

 

617 802 974

equey10@yahoo.es

NECESITAS UN DISEÑADOR GRÁFICO

 

• Imagen gráfica

• Diseño de folletos, de flyers

• Diseño y compaginación de libros,
   catálogos,...

• Packaging

• Diseño de newsletter

• Diseño gráfico de todo lo que necesitas

ERES DISEÑADOR Y NECESITAS

UNA AYUDA DE CONFIANZA

 

• Retocar unas imágenes?

• Compaginar un documento?

• Preparar unos originales?

• Aplicar un diseño a diferentes soportes?

• Un diseño o una segunda mirada a tus
   diseños?

• Una ayuda con tus páginas webs,

  preparar imágenes, actualitzar información?

617 802 974

equey10@yahoo.es

VOUS AVEZ BESOIN D'UN GRAPHISTE

 

• Image graphique

• Conception de brochures, de flyers

• Conception et la mise en pages de livres,

  de catalogues

• Packaging

• Conception de newsletter

• Tous autres travaux de design

VOUS ÊTES GRAPHISTE ET AVEZ BESOIN

D'UNE AIDE DE CONFIANCE

 

• Retoucher des images

• Mettre en pages un document

• Préparer des originaux

• Adapter un design à différents supports

• La création d’un graphisme ou un second
  regard sur vos propres conceptions

• Un coup de main pour vos pages Web,
  préparer des images, actualiser des
  informations.

617 802 974

equey10@yahoo.es